Rodzaj gwarancji sprzedającego
Okres gwarancji 12 miesięcy
Okres gwarancji dla przedsiębiorców 3 miesiące dla przedsiębiorców
Dodatkowe informacje

Niniejsza karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu stanowi podstawę do dochodzenia swoich praw z tytułu gwarancji przez uprawnionego z tytułu gwarancji (dalej „Użytkownik”). Udzielona gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.      Okres gwarancji dla konsumenta wynosi 12 miesięcy oraz dla przedsiębiorcy/osoby dokonującej zakupu w celach związanych z działalnością zawodową 3 miesiące i liczy się od dnia sprzedaży lub dostarczenia Urządzenia.

2.       W razie ujawnienia się wady Urządzenia w okresie gwarancji, zostanie ona usunięta na koszt Gwaranta.

3.      Uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji mogą zostać zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanym Serwisie (dalej „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia przez  e-mail.

4.      Wady Urządzenia ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte przez Serwis w możliwie jak najkrótszym terminie, jednak nie później niż 30 dni licząc od daty dostarczenia Urządzenia do Serwisu. Użytkownik powinien dostarczyć Urządzenie do Serwisu w terminie do 14 dni od dokonania zgłoszenia pod rygorem uznania, iż wycofał swoje zgłoszenia reklamacyjne.

5.      Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach gwarancji jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 4 gwarancji, może się wydłużyć, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w terminie do 30 dni od daty dostarczenie Urządzenia do Serwisu.

6.      W razie braku możliwości wykonania naprawy stwierdzonej przez Serwis, Użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany Urządzenia na nowe, wolne od wad. Wymiany dokonuje Dział Reklamacji firmy. W przypadku braku Urządzenia w ofercie Gwaranta, Użytkownik otrzyma zwrot zapłaconej ceny sprzedaży Urządzenia.